RePack logo
Home For Users News FAQ
Facebook Twitter Instagram
divider


Tietosuoja- ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki 10§
TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki 10§ ja 24§ 21.05.2018

Rekisterin nimi

Plan B From Outer Space Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä

Plan B From Outer Space Oy
Y-tunnus: 2438835-3

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Peter Peltonen, Plan B From Outer Space Oy
Puhelin: +358 40 632 6122
Sähköposti: info(at)originalrepack.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Plan B From Outer Space Oy:n sekä yhteistyökumppaneiden asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Rekisterien tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Asiakasrekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde. Käyttäjärekisterissä henkilöllä on ollut asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde suoraan Plan B:hen tai sen asiakkaaseen.

Asiakasekisterin tietosisältö

Nimi
Yhteystiedot
Yritys ja asema
Yrityksen toimialaluokka
Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
Yrityksen yhteystiedot
Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja
Asiakashistoria

Käyttäjäekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite
RePack-tilausten tiedot, sisältäen:
- RePack-tilauksen lähettäneen kaupan tiedot
- RePack-tilaukseen liittyvän pakkauksen tiedot
- RePack-tilauksen lähetys- ja palautuspäivämäärä
- RePack-tilauksen liittyvän etusetelin tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakas- ja alihankintasopimuksista, RePack-palvelun toimitustiedoista tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Tietolähteenä voi olla asiakkaan tai alihankkijan itsensä, yrityksensä tai työnantajansa puolesta rekisterinpitäjälle jättämä tarjouspyyntö tai muu yhteydenotto, jonka yhteydessä rekisteröity on ilmoittanut tiedot. Mahdollisilta yhteistyökumppaneilta saatu tieto voi sisältää myös henkilötietoja. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Plan B:n alihankkijoille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin. Muissa tapauksessa Plan B ei luovuta asiakkaalta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteitaManuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

ATK:lla kasiteltävät tiedot

Asiakas- tai alihankkijatietojen haun ja käsittelyn mahdollistavat käyttöoikeudet ovat vain niitä työtehtäviinsä tarvitsevilla työntekijöillä tai mahdollisilla alihankkijoilla. Palvelin ja tietokanta on suojattu asianmukaisesti. Tietoliikenneyhteydet asiakasrekisteriin on salattu. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

Tarkastus- ja korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.